תקנון האתר

הוראות כלליות:

אתר זה יהיה בבעלותה הבלעדית של ביוטי אנד ספא קניון אונליין (Anat Alkin)ח.פ 040842882 יגאל אלון 157 תאהאתר הפרטים כולל התמונות אשר בו הינם קנינה הבלעדי של החברה ואין לאף אחד הזכות להציג או לפרסם את הפרטים השונים באתר.

תנאי התקנון הזה יחול על כל שימוש באתר או רכישה שתתבצע דרכו.

השימוש באתר ואו רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש באתר לתנאי תקנון זה.

הגולש ואו הרוכש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן ללא סייג.

ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי תקנון זה או חלקים מימנו מתבקש לא לעשות שימוש באתר זה אחרת שימושו יהווה הסכמה לתקנון זה.

התקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים.

האתר משמש כקניון אונליין וביצוע רכישות באמצעותו יתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

-המשתמש בעל ת.ז ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

-המשתמש הוא בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ואם הוא קטין לא יהיה זכאי לבצע שימוש ללא אישור אפוטרופוס.

-המשתמש בעל דוא״ל פעיל.

-המשתמש בעל כרטיס חיוב בתוקף ובעל מספר טלפון תקין.

-הרכישה היא לצריכה פרטית ולא מסחרית.

 

החברה תיהיה רשאית על פי דעתה בלעדי להפסיק או לחסום גישה למשתמש באופן זמני או קבוע, בשל התנהגות אינה הולמת או שאינה לפי תנאי התקנון או פוגעת בקניין הרוחני של החברה או בניהול התקין של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או לפי דין.

החברה תיהיה רשאית לבטל רכישה שהיא בניגוד לתקנון או בניגוד לדין כלשהו.

החברה תיהיה רשאית לעדכן את מחירי החברה מעת לעת, להוסיף אי להחסיר פריטים,להסיר מוצרים שנגמר להם המלאי.

להוסיף או להחסיר מידות וצבעים ופריטים ולשנות את מחירם

במסגרת הרכישה ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון:

שם מלא, כתובת, דוא״ל, מספר טלפון ופרטי אשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה.

המשתמש יבחר כיצד יבוצע המשלוח ולבסוף יאשר את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור יהיו אמיתיים, מלאים ומדוייקים, אחרת לא תתבצע ההזמנה.

מסירת פרטים כוזבים אם יימסרו יהווה עבירה פלילית לכל דבר ועיניין במישור האזרחי ובמישור הפלילי ובנוסף תביעה בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

לאחר ביצוע ההזמנה החברה תבדוק את פרטי האשראי ואם ימצאו כמתאימים יקבלו אישור מחברת האשראי וישלח הודעת דוא״ל בהתאם לפרטים שמסר.

המשתמש מצהיר בעת מסירת פרטי הדוא״ל כי מאשר משלוח הודעות ע״י החברה בקשר לביצוע ההזמנות שבוצעו על ידו.

יובהר ויודגש כי עסקה שלא תאושר ע״י חברת האשראי תשלח למשתמש הודעת דוא״ל על כך.

במקרה זה ההזמנה לא תבוצע.

מניין הימים להספקה יחול רק במועד אישור העיסקה ע״י חברת כרטיסי האשראי.

התשלום בעבור הרכישות באמצעות PayPal יכול אף הוא כהוראות החלות לגבי כרטיס אשראי.

המוצרים שמצולמים באתר נועדו להמחשה בלבד.

ויתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות, ולמשתמש לא תיהיה כל טענה בשל כך.

האתר מאובטח בתקן pci יובהר כי החברה עושה כל מאמץ לאבטח את מידע המשתמשים באתר וכי למשתמשים לא יהיו טענות כלפי החברה בנושא זה.

מדיניות ביטול טיפול ספא: בטיפול באותו היום יגבה 50 אחוז דמי ביטול החבילה, ביטול יום לפני לא יגבה כל סכום מלבד 5 אחוז מעלות החבילה.

מדיניות החזרת מוצרים:

החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל בלבד כפי שימסור המשתמש בעת הזמנתו בכפוף למדיניות המשלוחים ורשות הדואר.

החברה תספק רק מוצרים שתמורתם שולמה במלואה ע״י כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת שציין המשתמש.

התשלום עבור המוצרים שנרכשו יתבצע ע״י כרטיס אשראי ולא יהיה ניתן לבטלו מכח סיבה שהיא חוץ מעל פי דין.

מועד הספקת משלוח משתנה מקטגוריה אחת לשנייה.

בד״כ עד 14 יום אולם פרטים מסויימים שלא נמצאים במלאי יכולים להיות אך מעל 60 ימים.

החברה רשאית להקדים את מועד האספקה ו/או התאמתו לצורכי המשתמש וזאת בכפוף למדיניות חברות השילוח ותנאי המשלוח שצויינו באתר בעת ביצוע ההזמנה.

הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 או שביום שאינו יום עסקים תיחשב ההזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

החברה לא תיהיה אחראית לכל עיכוב באספקה ולא אחרי אספקה שיגרמו כתוצאה מהקלדת פרטים שגויים או לא נכונים או חסרים שנמסרו ע״י המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או גורמים שאינם בשליטה של החברה לרבות שביתות, השבתות,מצב חירום ביטחוני וכי יוצ״ב.

החברה עובדיה, שלחיה והפועלים מטעמה לא יגלו רשימות ומסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע אחר הנוגע אלייך.

על אף האמור, החברה רשאית להעביר את פרטיך והמידע על אודותיך לצדדים שלישיים,לרבות לכל תאגיד קשור לחברה או לחברות אשר  יש להן קשרי בעלות עם החברה. כל זאת לצד אותם מטרות ושימושים כפי שהחברה עצמה רשאית לעשות, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:

מסירת פרטי הלקוח לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים לחברה בגין שירותי החברה בהתאם לתנאי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור בסעיף זה לצורך מסירת המידע לך או למורשה מטעמך, לפי בקשתך רשימת, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים אליך  בלבד.

פנייה אליך מעת לעת בהצעות שיווקיים של החברה (להלן:הדיוור) בכפוף להוראות כל דין וכל עוד לא ביקשת להפסיק את הדיוור אלייך,בכתב כמפורט להלן למניעת הונאות, ולשעבוד נתונים שנאספו ע״י החברה או מי מטעמה, לצורך אספקה תקינה של שרותי החברה.

פרטי ההתקשרות שלך המופיעים במערכות החברה ישמשו לצורך משלוח מידע ו/או לעדכונים ו/או חומר פרסומי שיווקי כלשהו בדבר שרותי החברה.

כל זאת בכל אמצעי התקשורת לרבות בדוא״ל שסיפקת לחברה ומערכות חיוג אחרות.

במידה ואינך מעוניין בחומר פרסומי, מבצעים, בקשות מוצרים נוספים אתה יכול להודיע לחברה בכתב על סירובך ולקבלו באחד הדרכים הבאות:

  1. פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות

2.בדואר רשום לפי כתובת החברה.

3 באופן מכוון באתר כל זאת תוך 14 יום מיום ההתקשרות בכל שלב כן בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל דוא״ל/מסרון החברה מתחייבת לפעול כאמור תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה.

החברה עשוייה מעת לעת להקליט שיחות ללקוחותיה עם מועד השירות של החברה על מנת להפיק לקחים ולשפר את השירות של החברה  וכן במקרים בהם תתעוררנה מחלוקת בינך ומי מטעמך לבין החברה. השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש כדין שנעשה בהקלטות אלה.

לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או ביטול ההתקשרות עם החברה מכל סיבה שהיא, החברה תשתמש במידע שמזהה אותך אישית רק למטרות התחשבנות, התגוננות בפני תביעות ומענה לרשויות על פי דין.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי ההתקשרות שבמסמך זה.

 

ביטול עיסקה

מבצע ההזמנה רשאי לבטל את העיסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע״ג 2010 זכות הביטול והזכות להחזר כספי בכפוף לתנאים שלהלן:

כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה כל 50 שח,

ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק.

במוצרי ביגוד והנעלה זמן לביטול מיום הרכישה עד 14 יום באריזה המקורית

ובמידה ולא נעשה בהם שימוש ולא נפגם, אולם אם נאסף ממקום הרכישה (ולא דרך האתר) פרק הזמן לביטול עיסקה וקבלת זיכוי כספי הוא מיום איסוף המוצר ועד תום 2 ימים לאחריו שאינם ימי מנוחה. ובלבד שהתוויות לא הוסרה והמוצר לא נעשה שימוש.

 

ביגדי ים והלבשה תחתונה לא ניתן להחזיר ולבטל עיסקה

בישום, תוספי תזונה, קרמים,ריסים מגנטיים לא יהיה ניתן להחזיר.

1.טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העיסקה.

2.טובין הניתנים להעתקה או שיכפול שהרוכש פתח את אחיזתם המקורית.

  1. מוצרים שהוזמנו או יוצרו במיוחד לפי דרישת הלקוח כגון: מידות, צבעים מיוחדים ומוצרים שאינם מופיעים באתר.

החזר כספי ניתן בניכוי 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ש״ח לפי הנמוך מבניהם וזאת לפי ימי ביטול עסקה על פי התקנות.

החזר כספי במקרה של ביטול עיסקה יבוצע לזיכוי בכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העיסקה תוך 30 ימים מקבל הבקשה לביטול עיסקה והפריט הוחזר.

 

החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ע״י המזמין ובתנאי שלא בוצע בו שימוש והכל בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה בחברה, כפי שיעודכן מעת לעת.

 

החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגע או ניזוק ו/או שאריזותו הושחתה ולא בוצע בו הרכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את הרוכש בשל כך.

על מנת להמנע מנזק כלשהו למוצר אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.

 

אחריות:

האחריות לא תיהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח (שבר,נפילה,רטיבות, תחזוקה לקויה, שימוש לא נכון וכו…)

ביוטי אנד ספא לא תיהיה אחראית להתקנה ו/או הרכבה של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשרותו הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות אתר זה, אלא אם נכתב אחרת.

בכל מקרה של תקלה במסגרת אחריות הלקוח ישלח את הפריט  אל משרדי החברה בצירוף חשבונית העסקה. החברה תיהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר.

במקרה ולא ניתן לתקן את המוצר שבאחריות יוצע ללקוח החלפה או זיכוי עפ״י מלאי המוצר ובתנאי האחריות ובהתאם למדיניות ביטול החברה.

כאשר אמצעי התשלום בגין העיסקה הינו תווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול העיסקה.

לקוח מעל גיל 65 שרכש מוצר באתר רשאי לבטל את העיסקה 4 חודשים מיום קבלת המוצר במקרה ולא בוצע כלל שימוש.

העוסק רשאי לדרוש לפיו תעודה המעידה על גילו.

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ניתן לפנות לשרות הלקוחות שלנו

תוכחו לרכוש גם באתר ונוס ויאיפי

בטלפון: *5354